Kallelse till styrelsemöte i föräldraföreningen Jollen 1/10 17.00 plats Jollen.

 

Kallelse till  styrelsemöte i föräldraföreningen Jollen 1/10 17.00 plats Jollen.

Närvarande:

 

1.        Mötet öppnande

2.        Dagordningen fastställdes

3.        Till ordförande för mötet valdes

4.        Till sekreterare för mötet valdes

5.        Till protokolljusterare valdes

6.        Föregående mötesprotokoll

7.        Rapporter

 

a)        Verksamhetsansvarig:

 

b)       Ekonomi:

 

8.        Övriga frågor

9.        Nästa styrelsemöte

10.     Mötet avslutades

 

 

Stockholm

 

_________________________________

 

Sekreterare

 

 

Protokoll justerare:

 

________________________________

 

________________________________