Kallelse till styrelsemöte i föräldraföreningen Jollen 22/10, kl 17.00 plats Jollen.

Kallelse till  styrelsemöte i föräldraföreningen Jollen 22/10, kl 17.00 plats Jollen.

 

1.        Mötets öppnande

2.        Fastställa dagordningen

3.        Val till ordförande för mötet

4.        Val till sekreterare för mötet

5.        Val till protokolljusterare

6.        Föregående mötesprotokoll

7.        Rapporter

a)        Verksamhetsansvarig:

b)       Ekonomi:

8.        Övriga frågor

9.        Nästa styrelsemöte

10.     Mötet avslutat

 

Hälsningar

Eva