Protokoll

 

Protokoll Jollens årsmöte

Måndagen den 22 maj 2017 kl. 18.30 i Beckomberga skolans musiksal.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnades av ordförande Eva de Fine Licht
 2. Val av ordförande för stämman: sittande Eva de Fine Licht
 3. Val av sekreterare för stämman: Per Åström
 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare:

Cecilia Atterhög och Andreas Söderström

 1. Upprättande och fastställande av röstlängd
 2. Upprättas genom att namnlista skickas runt bland deltagarna. Se bilaga.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Fastställande av att stämman är stadgeenligt utlyst: ja
 5. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen

Eva läste upp föreningens verksamhetsberättelse, Emil berättade om den dagliga verksamheten under 2016.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

 1. Presentation av revisionsberättelser

Nicklas Bergström har gjort revisionen och Eva läste upp revisionsberättelsen Nicklas skrivit.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

Årsmötet beviljar styrelsens ansvarsfrihet.

 1. Förslag från styrelsen:

Styrelsen föreslår att årsavgiften behålls oförändrad.

 1. Val av ny ordförande till styrelsen (och firmatecknare): AnnaCarin Carlén (4A)
 2. Val av kassör till styrelsen (och firmatecknare): Andreas Söderström (4A)
 3. Val av övriga styrelseledamöter: Johanna Skoglund (3A), Per Åström (3B), Mustafa Bakirdan (4A), Sara Andersen Karlsson (4A), Cecilia Atterhög (5C), Peter Holmberg (5C)
 4. Val av revisor och revisorssuppleant: Nicklas Bergström.
 5. Val av valberedning, samt utse sammankallande
 6. Fastställande av medlemsavgift

Behålls oförändrad.

 1. Förslag från medlemmar: inga förslag inlämnade
 2. Årsmötet avslutas.

 

 

 

 

____________________________________________

Ordförande: Eva de Fine Licht

 

 

____________________________________________

Sekreterare: Per Åström

 

 

____________________________________________

Justeringsman (1): Cecilia Atterhög

 

 

____________________________________________

Justeringsman (2): Andreas Söderström

 

BILAGA 1.

RÖSTLÄNGD VID ÅRSMÖTET

Karin Sörbring, 4B
Suzan Ahmed, 4A och 6A
Agnieszka Adamske, 5A
Anders Olsson, 5C och 4C
Mustafa Bakirdan, 4A
Johan Jarbrandt, 5A
Andreas Söderström. 4A
Maria Wahlbom, 6B
Eva de Fine Licht, 6C
Cecilia Atterhög, 5C
Per Åström, 3B

 

 

Protokoll Jollens årsmöte 10 maj 2016

Föräldraföreningen Jollen

Lokal: Beckombergaskolans matsal

Sekreterare: Per Åström

Justerare: Cecilia Atterhög, Sara Karlsson

 

Dagordning

 1. Stämman öppnades
 2. Till ordförande för stämman valdes Eva de Fine Licht
 3. Till sekreterare valdes Per Åström
 4. Till justeringsmän valdes Cecilia Atterhög och Sara Karlsson
 5. Röstlängden fastställdes (se bilaga)
 6. Dagordningen godkändes
 7. Stämman var utlyst enligt stadgarna
 8. Emil gick igenom verksamhetsberättelsen.
 9. Eva läste revisionsberättelsen från Nicklas Bergström från 13 april.
 10. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Inga förslag från styrelsen till årsmötet.
 12. Val av ny styrelse för kommande period. Till ordförande valdes sittande Eva de Fine Licht.
 13. Till kassör valdes Maria Wahlbom (Isak 5B)

Till övriga styrelseledamöter valdes:

Gabriella Wiklund (Caesar 5A, Diesel 3B)

Mustafa Bakirdan (Miki 3B)

Per Åström (Ella 5B)

Andreas Söderström (Åke 3A)

Åsa Brunius (Erik 6A, Tyra 5A)

AnnaCarin Carlén (Rasmus 5A, Lotten 4A)

Sara Karlsson (Loke 4A)

Cecilia Atterhög (Hugo 4C, Edvin 5A)

Eva de Fine Licht (Philip 5C)

 

 1. Till revisor valdes sittande Nicklas Bergström
 2. Ingen valberedning utsågs.
 3. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad: 800 kr/år
 4. Inga förslag från medlemmar är inkomna
 5. Årsmötet avslutades

 

Bilaga 1. Röstlängd (se punkt 5.)

Gabriella Wiklund (Caesar 5A, Diesel 3B)

Per Åström (Ella 5B)

Åsa Brunius (Erik 6A, Tyra 5A)

Maria Wahlbom (Isak 5B)

AnnaCarin Carlén (Rasmus 5A, Lotten 4A)

Sara Karlsson (Loke 4A)

Cecilia Atterhög (Hugo 4C, Edvin 5A)

Eva de Fine Licht (Philip 5C)

 

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte  kl 17.00 7/3 2016

 

Närvarande:

Maria Wahlbom, 5B

Emil Näslund, Jollen

Sara Karlsson, 4A

Eva de Fine Licht, 5C

Gabriella Wiklund, 5A

Maria Öfverbeck Eklund, 5A

Per Åström, 5B (sekreterare)

Lena Öfverbeck, 6A

Annakarin Carlén, 4A

 

 

 1. Mötet öppnande
 2. Dagordningen fastställdes
 3. Till ordförande för mötet valdes: Eva de Fine Licht
 4. Till sekreterare för mötet valdes: Per Åström
 5. Till protokolljusterare valdes: Maria Öfverbeck Eklund och Lena Öfverbeck
 6. Föregående mötesprotokoll

Utan nya noteringar.

 1. Rapporter
 2. a)        Verksamhetsansvarig:

Emil har träffat nya skolledningen med intendenten. APT i morgon kommer handla om vikarie-situationen som eventuellt kommer påverka Jollen (mer ansvar för vikarier läggs på jollen). Styrelsen förutsätter att det görs en ordentlig risk- och konsekvensanalys av förändringar runt vikarie-hanteringen så att inte verksamheten påverkas negativt.

Sportlovet: 90 barn anmälda. 30 på skridskoaktiviteten, 80 på Naturhistoriska.  Bra aktiviteter med sport, kultur och natur.

Planeringen för sommaren pågår.

Karaoke-utrustning på väg in, kommer introduceras under våren.

 

Disco tillsammans med Norra Ängby och Nya Elementar (Södra Ängby var inte intresserad av att delta).

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte kl17.00 2016-01-13

Närvarande:
Maria Wahlbom Kassör
Per Åström 5B,

Cecilia Atterhög 5A-4C
Maria Öfverbeck Eklund 5A Sekreterare
Emil Näslund, Jollen

Sara T Karlsson 4A

Eva de Fine Lich

Gabriella Wiklund 5A

 

 1. Mötet öppnande
  2. Dagordningen fastställdes
  3. Till ordförande för mötet valdes Eva
 2. Till sekreterare för mötet valdes Maria Öfverbeck Eklund
  5. Till protokolljusterare valdes Cecilia och Gabriella
 3. Föregående mötesprotokoll
  Ingen avvikelse rapporterat
  7. Rapporter
 4. a) Verksamhetsansvarig:

När all personal är frisk och närvarande är det mycket bra med personal på Jollen

Utvärdering på gång kring mobbing och kränkande hantering är på gång

Kalendarier ligger ute på Jollens sida

Sportlovets aktiviteter är under planering, Skidåkning, Bada isvak och uteaktiviteter är tanken. Troligen även bio besök eller bowling.

Terminsplaneringen är under utformning. Mycket kring scenaktiviteter, ex musikal eller annat som har med scenen att göra.2 discon är planerade, 3 filmkvällar är inplanerade. En fortsättning på hobbysatsningen.

Emil ser fram emot en bra termin med möjligheter till att göra fantastiska saker.

Bra arbetsgrupp.

 1. b) Ekonomi:

Emil har träffar revisorn kring eventuella förändringar. Allt är som det ska vara.

Årsmötet för 2016 behöver planeras in.

 1. Övriga frågor

Styrelsen behöver sätta samman en årsberättelse.

Samt planera när årsmötet ska ske. Gärna i april.

 1. Nästa styrelsemöte

7/3 kl17.

 1. Mötet avslutades

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte  kl17.00 2015-12-16

Närvarande:
Maria Wahlbom Kassör
Per Åström 5B,

Cecilia Atterhög 5A-4C
Maria Öfverbeck Eklund 5A Sekreterare
Emil Näslund, Jollen

Sara T Karlsson 4A

Eva de Fine Lich

Gabriella Wiklund 5A

 

 1. Mötet öppnande
 2. Dagordningen fastställdes
 3. Till ordförande för mötet valdes Eva de Fine Lich
 4. Till sekreterare för mötet valdes Maria Öfverbeck Eklund
 5.  Till protokolljusterare valdes Cecilia och Gabriella
 6. Föregående mötesprotokoll Ingen avvikelse rapporterat
 7. Rapporter:

Två nya kylskåp på plats.

Discot för årskurs 4-6 gick bra. 6:orna är väldigt mycket mer självständiga att de tre unga tjejerna som hjälp till under flertalet discon tidigare har varit ett stort stöd.

Det inplanerade discot tillsammans med Norra Ängby ställdes in pgr av sjukdom.

 1. a) Verksamhetsansvarig:
 2. b) Ekonomi:
 3. Övriga frågor
 4. Nästa styrelsemöte 13 januari.
 5. Mötet avslutades

 

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte  kl17.00 2015-11-17

Närvarande:
Maria Wahlbom Kassör
Per Åström 5B, Mötesordförande
Cecilia Atterhög 5A-4C Protokolljusterare
Lena Öfverbeck 6A Protokolljusterare
Maria Öfverbeck Eklund 5A Sekreterare
Emil Näslund, Jollen

1.        Mötet öppnande
2.        Dagordningen fastställdes
3.        Till ordförande för mötet valdes Per Åström
4.        Till sekreterare för mötet valdes Maria Öfverbeck Eklund
5.        Till protokolljusterare valdes Cecilia Atterhög och Lena Öfverbeck
6.        Föregående mötesprotokoll
Ingen avvikelse rapporterat
7.        Rapporter
Fler ljuskällor kommer att installeras kring området på skolgården.
a)        Verksamhetsansvarig:
Genomfört ett höstlov, med ca 100 barn. Ett bra lov där dagarna rullade på bra. Årskurs 6 fick göra en aktivitet mer än de                      tidigare årskurserna, mycket baserat på sim kunskap. Jakobsbergs simhall. Biobesök för 4 och 5. På skansen, Akvariet,
spök och gast spåret. Var och Bowlade samt hade ett mexikanskt tema kring maten på fredagen.
Aktiviteter planeras för sportlovet.
Disco för 4,5 och 6 har genomförts och var mycket bra.
En grupp från årskurs 6 som kommer att spela musik(disco DJ) kommer att träffa Norra Ängby för ett kick off disco.
Jollen kommer att vara stängt under jullovet som vanligt. För de som behöver omsorg under julledigheten hanteras via
Emil Näslund.
Nu på fredag har Jollen temat scenen är din för alla årskurser.
Det har kommit en peng till skolan, sk Trångbodds peng. Jollen har sökt för kyl och frys för mellanmålet. Mellanmålet är väldigt               viktigt för eleverna och utgör en arbetsmiljöförutsättning för personalen.
Frågan är inte klar ännu utan Jollens styrelse väntar på svar.
Personalmässigt så finns osäkerhet kring personalstyrkans omfattning för nästa år. Oftast är mellanstadieklubbarna
lägst prioriterade då det inte finns lagstadgade krav på den här typen av verksamhet.
b)       Ekonomi:
Ser sund och bra ut.
8.        Övriga frågor
9.        Nästa styrelsemöte
16      december. Jollens styrelse vill betona att alla som anmält sig vid årsmöte som skedde under våren är kallade och varmt
välkomna. Allas insats är av värde.

10.     Mötet avslutades

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte  2015-10-22 kl 17.00

Närvarande:
Emil Näslund, Jollen
Cecilia Atterhög (5A + 4C)
Gabriella Wiklund (5A)
Eva de Fine Licht (5C)
Per Åström (5B)

1.        Mötet öppnande

2.        Dagordningen fastställdes
Ja

3.        Till ordförande för mötet valdes
Eva de Fine Licht

4.        Till sekreterare för mötet valdes
Per Åström

5.        Till protokolljusterare valdes
Gabriella Wiklund och Cecilia Atterhög

6.        Föregående mötesprotokoll
Årsmötesprotokollet är det senaste. Fastslog
medlemsavgiften till 800 kr/läsår.

7.        Rapporter

a)        Verksamhetsansvarig:
Från Emil:
Genomgång av aktiviteter under höstlovet. Olika scheman för
fyror, femmor och sexor.
Filmkväll för fyror och femmor.
Ett stort disco planeras. Kräver dispens om antalet
deltagare överskrider maxgränsen 150 personer.
Jollens dag.
Samarbete med övriga skolor (främst Nya Elementar och Norra
Ängby men eventuellt också Vällingbyskolan framöver) för att
underlätta sammanslagningen och klassbyten som sker till högstadiet
för nuvarande sexor.
Samarbetet med köket om matsäckar och mellanmål har
fungerat bra. Likaså de nya rutinerna med mellanmål och betalningen.

b)       Ekonomi:
Av 210 medlemmar har 188 betalat. Några har separata
avbetalningsuppgörelser och några föjls upp. Till jul har de flesta
betalat. Ekonomin är god. Faktura från skolan är på väg och delar av
beloppet kommer krediteras mot tidigare betalningar.
Under 2015 har det investerats i ljud- och ljusteknik, något
som uppskattats av många elever.

8.        Övriga frågor
Mycket skadegörelse kvällstid och helger på skolan under
sensommaren och hösten. Glasrutor som slagits sönder och klotter.
Många ungdomar som vistas på skolgården, multiarenan osv på kvällar.
Flera som tidigare varit på Jollen. Oklart vilka de är som förstör.
Förslag att ringa Polisen på 112 eller 11414 om det finns
iakttagelser. Föräldrar får gärna ta vägen över skolgården för att
hålla uppsikt. Jollen har hittills varit förskonade, kan bero på att
ungdomarna har en relation till Jollen sedan tidigare eller för att
det ligger åt det hållet där mer personer vistas. Vanligtvis blir det
lugnare senare på hösten och vintern på grund av temperaturen.

9.        Nästa styrelsemöte
Två tillfällen bokades (enligt stadgarna helst tre möten mer termin):
Tisdag 17 november
Onsdag 16 december

10.     Mötet avslutades

Stockholm

_________________________________

Sekreterare

Protokoll justerare:

________________________________

 

 

Protokoll vid föräldrarföreningen  Jollens årsmöte 2015-05-07

Närvarande :

Emil Näslund, Verksamhetsansvarig för Jollen

Cim, arbetar på Jollen

Eva, arbetar på Jollen

Cecilia Atterhög (klass 4A + 3C) Justerare, rösträknare

Maria Wahlbom (klass 4B) Justerare, rösträknare

Lena Öfverbeck (Klass 5A) Sekreterare

Annelie Österman

Gabriella Wiklund (Klass 4A) Ordförande

Eva de Fine Licht

Sara Andersen Karlsson (Klass 3A)

AnnaCarin Carlen (klass 4A +3A)

Peter Holmberg (klass 3C)

 1. Stämman öppnades.
 2. Ordförande för stämman : Gabriella Wiklund
 3. Sekreterare för stämman : Lena Öfverbeck
 4. Justerare och tillika rösträknare för stämman : Cecilia Atterhög och Maria Wahlbom
 5. Upprättande och fastställande av röstlängd = närvarolista. Närvarande i föreningen se närvarolista.
 6. Dagordningen godkändes
 7. Fastställande att stämman är stadgeenligt utlyst : Ja
 8. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen : Ja
 9. Presentation av revisionsberättelse : Ja
 10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse : Ja
 11. Inga nya förslag finns från styrelsen.
 12. Val av styrelsens ordförande : Sittande Eva de Fine Licht
 13. Val av övriga styrelseledamöter : Sittande sekreterare Maria Öfverbeck Eklund, sittande kassör Maria Wahlbom. Nya medlemmar Per Åström (klass 4B), Sara Andersen Karlsson (klass 3A), AnnaCarin Carlen (klass 4A + 3A), Peter Holmberg (klass 3C). Annelie Österman utgår enligt önskan.
 14. Val av revisor och revisorssuppleant : sittande Nicklas Bergström.
 15. Val av valberedning samt utse kallande : N/A
 16. Fastställande av medlemsavgiften : 800:- / läsår, ingen förändring mot tidigare år.
 17. Förslag från medlemmar : Nej
 18. Stämman avslutades.

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte 2015-02-04

Närvarande:

Eva de Fine Licht (Klass 4C) Ordförande

Maria Wahlbom (Klass 4B) Kassör

Lena Öfverbeck (Klass 5A) Ledamot

Emil Näslund Verksamhetsansvarig för Jollen

Cecilia Atterhög (Klass 4A) Ledamot

Gabriella Wiklund (Klass 4A) Ledamot

 

Frånvarande:

Anna-Carin Jenelius (Klass 4C)

Åsa Åström (Klass 4B)

Desislava Sergera (klass 4C)

Annelie Österman (klass 4A)

Maria Eklund (klass 4A)

Eva Salomonsson

Anna Lindqvist

 

Mötet öppnande

Dagordningen fastställdes

Ja

Till ordförande för mötet valdes:

Eva de Fine Licht (Klass 4C) Ordförande

Till sekreterare för mötet valdes:

Eva de Fine Licht

Till protokolljusterare valdes:

Maria Wahlbom (Klass 4B)

Cecilia Atterhög (Klass 4A)

Föregående mötesprotokoll

Chefstjänsten i köket är nu klar och tillsatt.

Vid höstlovet kom färre elever än vad som anmält sig. Detta ställer till det med planeringen av de aktiviteter som Jollen tänkt göra.

Rapporter

Emil lämnade följande rapport:

 • Den 22/12 var det planeringsdag på Scandic hotell i Alvik för Jollens Personal. Vi gick igenom terminen som varit och sedan gjorde vi planering för vårterminen.Vi pratade också om att den obligatoriska avgiften till Utbildningsförvaltningen för alla öppna fritidsverksamheter på 350kr/termin har ändrats till 200 kronor/månaden. Nu inkluderar det även mellanmålet (vare sig man äter det eller inte) istället för som tidigare en avgift på 10 kr/mellismåltid som betalades i efterskott till utbildningsförvaltningen. En hantering som var mycket tidsödande för Jollen personalen. Utbildningsförvaltningens avgift går direkt tillbaka till Beckombergaskolan.
 • Jollen vill ”ta tillbaka” att servera mellanmålet, så att barnen inte behöver gå ner till matsalen. Skolledning har sagt OK för en test av detta. Om vi får fortsätta behöver vi köpa in en del utrustning (kyl, t ex).
 • Jollens hemsida skall uppdateras vad gäller ”så fungerar Jollen”. Emil initierar.
 • Terminen har rullat igång bra. Det första discot för terminen går av stapeln nästa fredag den 13 februari. Nytt är att Jollen säljer förköpsbiljetter till discona på Jollen för att effektivisera insläppet. Man blir uppskriven på en lista. Inga biljetter att hålla reda på. ”Biljetten” kostar 20 kr som vanligt.
 • Planering för sportlovet v. 9 pågår.
 • 11 den 11/3 kommer vi att ha en aktivitet som heter ”SCENEN ÄR DIN”. De som vill får då uppträda.
 • Det är planerat att ha 2 halva studiedagar under terminen för Jollens personal. En halvdag med allmän utbildning om öppen förskoleverksamhet och en som ska vara mer inriktad på aktuella behov/frågor. Emil återkommer om när.
 • Första Jollenrådet har hållits för terminen. En önskan som kommit upp är att barnen vill ha ”mer personal på övervåningen”.( Jollenrådsmötena ligger efter Elevrådsmötena.)
 • I slutet av terminen kommer det att anordnas prova på disco för 3:orna, så att de vet hur detta går till innan de börjar 4:an.

 

Vårens kalendarium ligger ute på webben!

v.5                 Singstar, discopingis, hobby, tipspromenad.
v.6                 Flaskgång, discopingis, 5 i rad, hobby, tipspromenad
v.7                 Nappbasket, discopingis, hobby, APT 11/2, disco 13/2
v.8                 Bapelsin, discopingis, lilla sportspegeln, hobby, tipspromenad.
v.9                 Sportlov Jollen öppet 09.30-16.30
v.10               Bingo, discopingis, limbo, hobby, tipspromenad
v.11               Minuten, plankan, SCENEN ÄR DIN 11/3, APT 12/3, hobby,
tipspromenad.
v.12               Crazy week
v.13               Musikfrågesport, discopingis, PS4, hobby, disco 27/3
v.14               Discopingis, påsk pyssel, tipspromenad.
v.15               Påsklov
v.16               Blåspingis, barnkalas med gosedjur, discopingis, hobby APT 13/4,
tipspromenad.
v.17               Ringa-dinga-ling, valla pool, discopingis, hobby tipspromenad.
v.18               Chokladstafetten, servitören, hobby, tipspromenad.
v.19               Discopingis, bingo, hobby, Disco åk 3+4+5
v.20               Burken, discopingis, hobby, APT 12/5, 15 maj = jollen stängt
v.21               Ballongdansen, ringen, discopingis, SCENEN ÄR DIN 20/5
v.22               Hemligt
v.23               Hemligt
v.24               Hemligt Skolavslutning 10/6
v.25               18/6 sista dagen för Jollen. Vi stänger för sommaren

 

Ekonomi:

Jollens deklaration skall vara klar i juni (och innan årsmötet!)

Övriga frågor:

Föräldraföreningen Jollen ställer sig bakom Jollen personalens förslag att det är bättre om mellanmålet serveras på Jollen.

Fruit Loungen har tagits bort  fr o m denna termin. De barn som är kvar sent på dagen får en frukt istället vid 1630.

Nästa styrelsemöte:

Emil kommer med förslag till ett nytt mötesdatum.

Mötet avslutades.

 

Vid pennan

 

Eva de Fine Licht

 

 

Justeras:

 

Maria Wahlbom                                                   Cecilia Atterhög

 

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte 2014-12-03 kl. 1700

Närvarande:

Anna-Carin Jenelius (Klass 4C) Ordförande

Maria Eklund (klass 4A) Sekreterare

Maria Wahlbom (Klass 4B) Kassör

Lena Öfverbeck (Klass 5A) Ledamot

Annelie Österman (klass 4A) Ledamot

Emil Näslund Verksamhetsansvarig för Jollen

Cecilia Atterhög (Klass 4A)

Åsa Åström (Klass 4B)

Gabriella Wiklund (Klass 4A)

 

Frånvarande:

Eva de Fine Licht (Klass 4C)

Desislava Sergera

Eva Salomonsson

Anna Lindqvist

 

Mötet öppnande

Dagordningen fastställdes

Ja

Till ordförande för mötet valdes:

Anna-Carin Jenelius (Klass 4C) Ordförande

Till sekreterare för mötet valdes:

Maria Eklund

Till protokolljusterare valdes:

Lena Öfverbeck

Cecilia Atterhög (Klass 4A)

Föregående mötesprotokoll

För den vakanta kökstjänsten är det nu 2 kandidater kvar. Troligen kommer tjänsten vara tillsatt innan jul och nyår. Emil har därför inte tagit fram mellanmåls schablonen utan inväntar en tillsatt samtals partner från köket.

Rapporter:

Höstens kalendarier ligger ute på webben.

v.44 LOV! För höstlovet finns det i dag 80 -100 medlemmar anmälda till höstlovet.

 • Alla aktiviteter har ett fokus på att kunna genomföras med tryggt och säkert
  • Bowling
  • Simning med klass 5 och 6 i Jakobsberg där det finns badvakter.
  • Andra planerade saker kommer att genomföras
  • 35-40 % av de anmälda var inte här vilket påverkade genomförandet av planerade aktiviteter. Hade man vetat ungefär rätt antal barn hade gått att ordna mer för dem som var där. Annars flöt höstlovsveckan på bra.
  • v.45 Fruitlounge. Bästa suget. 3-bensbiljard. Tipspromenad. . Hobbyvecka – ljusgjutning.
  • v.46 Fruitlounge. Största bubblan. 90 grader i helvetet. Tipspromenad. . Hobbyvecka – ljusgjutning.
  • v.47 Mexikansk dag! Hobbyvecka – ljusgjutning.
  • v.48 Fruitlounge. Filmvecka. Hobbyvecka – ljusgjutning.
   • Ett gemensamt disco tillsammans med Nya Elementar för årskurs 6 genomfördes på Nya Elementar vilket löpte på bra. Discot syftar till att skapa en trygghet och samhörighet redan innan eleverna börjar i ny skola i årskurs 7.
   • Jollens star har genomförts bra.
   • v.49 Fruitlounge. Tipspromenad. Ljusstöpning.
   • v.50 Fruitlounge. Julpyssel. Ljusstöpning. APT 8/12. Disco 12/12.
   • v.51 Fruitlounge. Julpyssel. DROPIN FIKA 18/12.
   • 19/12 – AVSLUTNINGSDAGEN – ÄR JOLLEN STÄNGD –
   • 22/12 VI HAR PLANERINGSDAG DÅ! Planeringen för våren kommer därefter ut på hemsidan.

 

Ekonomi:

Inget att rapportera.

Övriga frågor:

Nytt är att Jollen säljer förköpsbiljetter till discona på Jollen för att effektivisera insläppet. Man blir uppskriven på en lista. Inga biljetter att hålla reda på.

Jollen har börjat sälja korv på filmkvällarna för de elever som inte hunnit med middag innan.

Hur hanteras personalfrågan när skolan tar in fler elever. Medlemsantalet kan öka med en hel klass redan till höstterminen 2015.

 

Nästa styrelsemöte:

”3 möten per termin bör genomföras”, enligt stadgarna.

Emil kommer med förslag till nya mötesdatum för nästa termin.

Mötet avslutades.

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte 2014-10-22 kl. 1700

Närvarande:

Annelie Österman (klass 4A) Ledamot

Maria Eklund (klass 4A) Sekreterare

Maria Wahlbom (Klass 4B) Kassör

Lena Öfverbeck (Klass 5A) Ledamot

Eva de Fine Licht (Klass 4C) Ordförande

Emil Näslund Verksamhetsansvarig för Jollen

Cecilia Atterhög (Klass 4A)

Åsa Åström (Klass 4B)

Gabriella Wiklund (Klass 4A)

Anna-Carin Jenelius (Klass 4C)

 

Frånvarande:

Desislava Sergera

Eva Salomonsson

Anna Lindqvist

 

Mötet öppnande

Dagordningen fastställdes

Ja

Till ordförande för mötet valdes:

Eva de Fine Licht

Till sekreterare för mötet valdes:

Maria Eklund

Till protokolljusterare valdes:

Lena Öfverbeck

Cecilia Atterhög (Klass 4A)

Föregående mötesprotokoll

Emil tar fram avtalet mellan föreningen och skolan till nästa möte. Inget skriftligt avtal finns, minnesanteckningar från ett möte finns och Emil ska ta fram dem. En skrivelse från 2013 – 01-24 Från dåvarande rektor Gunilla Bergström kring jollens stadgar.

Ekonomin – schablonavgiften har ändrats från Stockholmstad from år 2015 avseende mellanmålet. Tanken är att varje medlem får en månadsräkning.

Rapporter:

För höstlovet finns det i dag 80 -100 medlemmar anmälda till höstlovet.

Höstens kalendarier ligger ute på webben.

v.41 Fruitlounge. Jollen Star. APT 8/10. Det skulle vara framträdande förra fredagen, pgr av personalsjukdom är nu aktiviteten flyttad.

 • v.42 Fruitlounge. Chokladstafett. Bapelsin. Tipspromenad.
 • v.43 Fruitlounge. Ring a ling. Lilla sportspegeln.
  • Disco 24/10.
  • v.44 LOV! Alla aktiviteter har ett fokus på att kunna genomföras med tryggt och säkert
   • Bowling
   • Simning med klass 5 och 6 i Jakobsberg där det finns badvakter.
   • Andra planerade saker kommer att genomföras
   • v.45 Fruitlounge. Bästa suget. 3-bensbiljard. Tipspromenad. . Hobbyvecka – ljusgjutning.
   • v.46 Fruitlounge. Största bubblan. 90 grader i helvetet. Tipspromenad. . Hobbyvecka – ljusgjutning.
   • v.47 Mexikansk dag! Hobbyvecka – ljusgjutning.
   • v.48 Fruitlounge. Filmvecka. Hobbyvecka – ljusgjutning.
   • v.49 Fruitlounge. Tipspromenad. Ljusstöpning.
   • v.50 Fruitlounge. Julpyssel. Ljusstöpning. APT 8/12. Disco 12/12.
   • v.51 Fruitlounge. Julpyssel. DROPIN FIKA 18/12.
   • 19/12 – AVSLUTNINGSDAGEN – ÄR JOLLEN STÄNGD – VI HAR PLANERINGSDAG DÅ!

 

Ekonomi:

Styrelsen vill gärna se en schablonavgift för mellanmålet i syfte att säkerställa en bra kost och en enkelhet i administrationen för skolan.

Det finns utmaningar för Skolans skolkök.

Jollen har en god ekonomi som går till den dagliga verksamheten.

De största inköpen sker på hösten. Troligen kommer det landa på ca 45-50 000 för förburkningsmaterial och utrustning.

Övriga frågor:

Det är nu en vakant tjänst i skolköket. Rekryteringsprocessen är på gång. Skolan arbetar aktivt med att lösa hela kökssituationen för Skolan.

När öppnar Jollen efter jullovet? Efter trettonhelgen.

Nästa styrelsemöte:

”3 möten per termin bör genomföras”, enligt stadgarna.

Onsdag den 3 december kl. 1700

Mötet avslutades.

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöte 2014-10-01 kl. 1700

Närvarande:

Annelie Österman (klass 4) Ordförande

Maria Eklund (klass 4) Sekreterare

Maria Wahlbom (Klass 4) Kassör

Lena Öfverbeck (Klass %) Ledamot

Eva de Fine Licht (Klass 4) Ledamot

Emil Näslund Verksamhetsansvarig för Jollen

Cecilia Atterhög (Klass 4)

Gabriella Wiklund (Klass 4)

Frånvarande:

Anna-Carin Jenelius

Desislava Sergera

Eva Salomonsson

Åsa Åström

Anna Lindqvist

 

Mötet öppnande

Dagordningen fastställdes

Ja

Till ordförande för mötet valdes:

Annelie Österman

Till sekreterare för mötet valdes:

Maria Eklund

Till protokolljusterare valdes:

Lena Öfverbeck

Eva de Fine Licht

Föregående mötesprotokoll

Inget att notera

Rapporter:

Transparens på Jollens webb, 2 st nya flikar för mallar till styrelsen och minnesanteckningar från styrelsemötena.

Emil deltagit på skolans planeringsdag

Helt ny personal i Vincent

Särskolepersonalen är inte lika många som tidigare. Personalläget är lättare

I år är det 180 barn

Jollen har tagit del av Nälstaskolans fritidsverksamhet som har implementerats.

I och med att flertalet årskurs 6 går över till mestadels Nya Elementar prövade man nu i våras att ha gemensamt disco med årskurs 6 med väldigt bra resultat.

Nu talar skolorna med varandra om att kanske göra flera aktiviteter tillsammans just för att barnen ska lära känna varandra bättre.

Läxhjälp sker på onsdagar kl. 1430 till kl. 1600 i Lindens klassrum. Jollens stöd till läxläsningen är att inte lägga attraktiva aktiviteter samtidigt som läxläsningen.

Höstens kalendarier ligger ute på webben.

 • v.40 Fruitlounge. Sänka skepp. Tipspromenad.
 • v.41 Fruitlounge. Jollen Star. APT 8/10
 • v.42 Fruitlounge. Chokladstafett. Bapelsin. Tipspromenad.
 • v.43 Fruitlounge. Ring a ling. Lilla sportspegeln. Disco 24/10.
 • v.44 LOV!
 • v.45 Fruitlounge. Bästa suget. 3-bensbiljard. Tipspromenad.
  . Hobbyvecka – ljusgjutning.
 • v.46 Fruitlounge. Största bubblan. 90 grader i helvetet. Tipspromenad.
  . Hobbyvecka – ljusgjutning.
 • v.47 Mexikansk dag! Hobbyvecka – ljusgjutning.
 • v.48 Fruitlounge. Filmvecka. Hobbyvecka – ljusgjutning.
 • v.49 Fruitlounge. Tipspromenad. Ljusstöpning.
 • v.50 Fruitlounge. Julpyssel. Ljusstöpning. APT 8/12. Disco 12/12.
 • v.51 Fruitlounge. Julpyssel. DROPIN FIKA 18/12.
 • 19/12 – AVSLUTNINGSDAGEN – ÄR JOLLEN STÄNGD – VI HAR PLANERINGSDAG DÅ!

 

Ekonomi:

Styrelsen vill gärna se en schablonavgift för mellanmålet i syfte att säkerställa en bra kost och en enkelhet i administrationen för skolan.

Det finns utmaningar för Skolans skolkök.

Jollen har en god ekonomi som går till den dagliga verksamheten.

Övriga frågor:

Maria Wahlbom (Klass 4) Kassör för styrelsen är vald.

Eva de Fine Licht (Klass 4) Ordförande för styrelsen är vald

Styrelsen bör ha som mål att varje år ta in nya styrelsemedlemmar från klass 4 för att hela tiden säkra styrelsemedlemmar.

Emil tar fram avtalet mellan föreningen och skolan till nästa möte

Nästa styrelsemöte:

3 möten per termin bör genomföras.

Onsdag den 22 oktober kl. 1700

Onsdag den 3 december kl. 1700

Mötet avslutades.

 

 

Protokoll från föräldraföreningen Jollens årsmöte 2014-05-06

 

Närvarande:

Helen Nissling                   Ordförande

Helen Höök                       Kassör

Maria Eklund                     Sekreterare

Lena Öfverbeck                 Ledarmot

Horea Arizcurinaga          Ledarmot

Leonell Rifflet                    Ledarmot

 

Eva de Fine Licht

Anna-Carin Jenelius

Desislava Sergera

Eva Salomonsson

Maria Wahlbom

Åsa Åström

Lena Öfverbeck

Horea Aizcurinaga

Anna Lindqvist

Cecilia Atterhög

Annelie Österman

Gabriella Wiklund

 

Dagordning:

 

1 Stämmans öppnande: Ja, stämman är öppnad.

2 Val av ordförande för stämman: Sittande Helen Nissling

3 Val av sekreterare för stämman: Sittande Maria Eklund

4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare:

 • Helen Höök
 • Leonell Rifflet

5 Upprättande och fastställande av röstlängd(= närvarolista) : Närvarande i föreningen, se ovan närvarolista

6 Godkännande av dagordningen: Ja

7 Fastställande av att stämman är stadgeenligt utlyst: Ja

8 Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen: Ja

9 Presentation av revisionsberättelsen: Ja

10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse: Ja

11 Förslag från styrelse: Nej

12 Val av styrelsens ordförande: Inget val gjordes under årsmötet utan det beslutades att de som sitter kvar i styrelsen; Maria Eklund, Lena Öfverbeck och Horea Arizcurinaga kallar till nästa möte där vi sätter rollerna för kommande år.

13 Val av övriga styrelseledamöter: Se punkt 12

14 Val av revisor och revisorssuppleant: Sittande, Nicklas Bergström

15 Val av valberedning, samt utse sammankallande: Vakant

16 Fastställande av medlemsavgift: 800 kr / läsår.

17 Förslag från medlemmar: Inga

18 Avslutning.

 

 

Protokoll vid föräldraföreningen Jollens styrelsemöt  2014-04-01 kl. 1700

 

Närvarande:

Helen Nissling Ordförande

Helen Höök Kassör

Maria Eklund Sekreterare

Lena Öfverbeck

Sophia Mellander

Emil

Horea Arizcurinaga

Leonell Rifflet

 

 1.        Mötet öppnande

 2.        Dagordningen fastställdes

3.        Till ordförande för mötet valdes Helen Nissling

 4.        Till sekreterare för mötet valdes Maria Eklund

 5.        Till protokolljusterare valdes

6.        Föregående mötesprotokoll

 7.        Rapporter

 

a)        Verksamhetsansvarig: Emil

Jollen har fått en dedikerad resurs till.

Jollens personal har haft mycket VAB och verksamheten har varit underbemannad vilket ger konsekvensen att verksamheten ligger efter plan.

 

b)       Ekonomi: Helen Höök

Emil ordnar deklarationen inför årsmötet.

8.        Övriga frågor

Årsmötet planerades till 6/5, kallelse kommer att skickas ut.

9.        Nästa styrelsemöte

2014-05-06

 10.     Mötet avslutades